Wiadomości

Sprostowanie otrzymane od NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przesłał sprostowanie w związku z naszym wtorkowym materiałem

Sprostowanie dotyczy artykułu Stop smog? Nie w Rybniku. Miasto rezygnuje z programu opublikowanego przez nas w dniu 4 kwietnia 2023 r.


1.     NFOŚiGW nie został przez Miasto Rybnik poinformowany o planowanym wypowiedzeniu/rozwiązaniu porozumienia na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych.

2.     O planowanym wypowiedzeniu/rozwiązaniu porozumienia NFOŚiGW dowiedział się z artykułu z prasy lokalnej 4 kwietnia 2023 r.

3.     W związku z toczącymi się pracami związanymi ze zmianą ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, na której podstawie realizowany jest program „Stop Smog”, mającymi na celu wprowadzenie korzystniejszych dla gmin warunków realizacji programu (m.in. zwiększenie średniego kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego z 53 tys. zł do 106 tys. zł, zmniejszenie wkładu gminy z 30 % do 10%, rezygnację z kryterium majątkowego dla beneficjenta końcowego) 8 marca br. NFOŚiGW wystosował do wszystkich gmin realizujących porozumienia w ramach programu pytanie dotyczące woli stosownego aneksowania porozumień.

4.     W dn. 9 marca 2023 r., Miasto Rybnik przekazało mailowo do  NFOŚiGW, informację odnośnie liczby realizowanych przedsięwzięć, oraz liczby porozumień, które będą podlegać aneksowaniu na nowych warunkach. Nie było tam mowy o chęci rezygnacji z realizacji porozumienia.

5.     Porozumienie z Miastem Rybnik a Ministerstwem Rozwoju zostało podpisane w dn. 01.10.2020 r.

6.     W dn. 31.03.2021 r. podpisano aneks nr 1 do porozumienia związany z przejęciem zadań i kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki przez Ministra Klimatu i Środowiska i NFOŚiGW.

7.     W dn. 21.09.2021 r. Miasto Rybnik wystosowało pismo do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie interpretacji nowych przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów…  dla wnioskodawców końcowych (kryterium dochodowe), nawet w sytuacji trwania weryfikacji wniosków czy zakończenia procedury naboru. Nowe zapisy mówią o weryfikacji dochodowości beneficjenta końcowego za okres poprzedniego roku kalendarzowego, a według starych przepisów była to weryfikacja na podstawie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy. Wprowadzenie nowych zapisów ustawowych wymuszało konieczność aktualizacji regulaminu naboru w gminie, a według Miasta Rybnik byłaby to zmiana warunków konkursu w trakcie jego trwania, co nie powinno mieć miejsca.

8.     W dn. 08.11.2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wystąpiło o opinię do Ministerstwa Klimatu i Środowiska czy istnieje konieczność zastosowania zmienionych kryteriów wobec wniosków, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej. Analiza MRiT wykazała, że przepisy ustawy zmienianej zakładają obowiązek dostosowania treści zawartych umów na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych, brak jest natomiast w ustawie zmieniającej zapisu przejściowego, który z jakichkolwiek względów nakazywałby weryfikację (zmianę) dotychczas zastosowanych kryteriów kwalifikacyjnych wobec beneficjentów, którzy złożyli wniosek na mocy ustawy zmienianej i których wnioski procedowane były w oparciu o postanowienia regulaminów zgodnych z ustawą zmienianą.

9.     W dn. 10.11.2021 r. MKiŚ zwróciło się do NFOŚiGW o analizę i przekazanie stanowiska Funduszu w tej sprawie.

10.  W dn. 19.11.2021 r. NFOŚiGW przekazał do MKiŚ swoją analizę wykazującą, że nowe przepisy powinny być zastosowane także dla wnioskodawców, którzy złożyli już wnioski, tj., że gmina może zawrzeć umowy z beneficjentem, którego dochód został wyliczony w sposób zgodny z nowymi przepisami, według nowych kryteriów dochodowych, nawet wówczas, gdy wniosek o zawarcie umowy został złożony przed dniem wejścia ustawy w życie.

11.  W dn. 08.12.2021 r. MKiŚ wydało opinię dla Miasta Rybnika, podtrzymującą zdanie NFOŚiGW o konieczności stosowania nowych przepisów dotyczących dochodowości beneficjentów końcowych, bez względu na termin złożenia wniosku.

12.  W dn. 01.12.2021 r. NFOŚiGW wysłał monit do Miasta Rybnika w sprawie przyspieszenia w realizacji porozumienia oraz podania powodów nieterminowej realizacji projektu wraz z prośbą o aktualizację Harmonogramu wypłat (zał. 3 do porozumienia) oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego (zał. 4 do porozumienia).

13.  Od dniach 01.12.2021 r. do 31.03.2022 r. toczyło się między Miastem Rybnik a NFOŚiGW ustalanie nowych załączników 3 i 4 do porozumienia, co skutkowało podpisaniem zaktualizowanego Harmonogramu wypłat oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ponadto Miasto Rybnik składało co kwartał wymagane Sprawozdania kwartalne gdzie aż do końca 2022 r. wykazywało zerową realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

14.  Zdanie: „Rzeczywiście biorąc pod uwagę, że na niektóre informacje ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trzeba było czekać 9 miesięcy, trudno jest dotrzymać terminów. Miasto postanowiło zatem zrezygnować z programu Stop Smog i zaproponowało zainteresowanym rybniczanom standardowe uczestnictwo w programie Czyste Powietrze.”, jest nieprawdziwe.  Z powyższego opisanego stanu faktycznego  jasno wynika, że NFOŚiGW dochował podwyższonej staranności i rzetelności- zarówno przy podpisaniu porozumienia, jak i w czasie jego wykonywania.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button